Xtra Lang groen

Bij CapelleXL zorgen we voor een groene omgeving

Groenbeheer op CapelleXL

Meerjarenplan groen op CapelleXL gestructureerd en duurzaam onderhoud en beheer van de openbare ruimte en de particuliere terreinen

Het groenbeheer op CapelleXL wordt sinds 2013 in opdracht van de gemeente door CapelleXL uitgevoerd.

In de jaren 2015 t/m 2019 is gewerkt volgens een Vijfjarenplan Groen. Dit plan betrof niet alleen gestructureerd duurzaam regulier beheer en onderhoud in de openbare ruimte maar ook een Plan van Aanpak voor onderhoud, herbeplanting en renovatie op de particuliere terreinen. De renovatie werd in 2019 geheel voltooid. Resultaat een bedrijventerrein met kwalitatieve groen uitstraling. Besloten werd op dezelfde voet door te gaan.

Inmiddels wordt gewerkt conform een Meerjaren Beheerplan. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling en kwaliteitsniveau. Reeds nu wordt gereserveerd voor de renovatie in de toekomst.

De door CapelleXL en de gemeente gedane investeringen gaan hierdoor niet verloren.

Regulier onderhoud

Het onderhoud in de openbare ruimte en op de particuliere terreinen is sinds 1 april 2016 aanbesteed aan idverde Realisatie. Deze aannemer is vrijwel dagelijks in het gebied te vinden. Alle werkzaamheden moeten voldoen aan niveau A. Dit niveau ligt hoger dan het onderhoudsniveau, dat door de gemeente voor een bedrijventerrein wordt gehanteerd. Naast snoeiwerk, schoffelen, maaien, etc., wordt er geveegd in de openbare ruimte. Het vegen en weghalen van het onkruid op ‘de verharding’ op de particuliere terreinen is hieronder niet begrepen.

Acties Spic en Span.
Als ondernemer bent u nu aan zet

CapelleXL heeft als extra service eind 2017 en in maart 2021 alle ‘verharding’ op alle particuliere terreinen ontdaan van onkruid en alle terreinen grondig geveegd zodat het hele bedrijventerrein CapelleXL er SPIC & SPAN uitzag.

De uitstraling van het eigen bedrijfsterrein is en blijft evenwel de verantwoording van de ondernemer of vastgoedeigenaar. CapelleXL regelt het onderhoud van het groen in de openbare ruimte en bij die bedrijven, die hiervoor op basis van het aantal m2 een groenbijdrage aan de gemeente Capelle aan den IJssel betalen. Het vegen en verwijderen van het onkruid op de verharding van de particuliere terreinen hoort daar niet bij. De ondernemer moet hiervoor zelf zorg dragen.Voor het uitbesteden van deze werkzaamheden zijn gunstige tarieven afgesproken met idverde Realisatie . Neem hiervoor contact op met de Parkmanager via parkmanagement@capellexl.nl.

Zwerfvuil

Promen verwijdert het zwerfvuil op CapelleXL en leegt de afvalbakken. Dagelijks is Promen hiervoor in het gebied aanwezig. Onrechtmatigheden, bij voorbeeld gedumpt afval, kunt u melden via parkmanagement@capellexl.nl.

Kolken

De kolken in de openbare ruimte worden éénmaal per jaar leeggezogen. Tijdig wordt u van het moment van uitvoering op de hoogte gesteld. U krijgt hierbij de mogelijkheid om tegen geringe kosten de kolken op uw eigen bedrijfsterrein meteen mee te laten nemen.

Toezicht

Uiteraard wordt gecheckt of de uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de kwaliteit en de afspraken. Voor de begeleiding en toezicht op de uitvoering van de groenwerkzaamheden is een overeenkomst gesloten met Bureau Beheer in Ontwikkeling en Art Oosting.

Idverde

Bekijk hier de flyer van Idverde.

Bijdrage groen aan gemeente

Op grond van een kettingbeding in de aankoopakte van de grond betaalt een aantal ondernemers op CapelleXL aan de gemeente een bijdrage voor onderhoud van het groen. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal m2 groen op het desbetreffende bedrijventerrein.

Wij vragen u attent te zijn op het juiste aantal m2. Indien er vragen zijn hierover of u wilt wijzigingen doorgeven dan kunt u contact opnemen met de gemeente via j.c.van.zijl@capelleaandenijssel.nl.

Het bij de gemeente aantal geregistreerde m2 per 1 januari van elk jaar dient als basis voor de facturatie.

Contact over groenzaken: Ron Verhage via parkmanagement@capellexl.nl.

In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel