Hoe komt een BIZ tot stand

Hoe komt een BIZ tot stand?

De eerste stap is onderzoeken of er voldoende animo is bij de ondernemers in het gebied om gezamenlijk activiteiten uit te voeren ter verbetering van de aantrekkelijkheid en veiligheid. Vervolgens wordt er een BIZ-plan opgesteld waarin wordt aangegeven wat de ondernemers willen bereiken, welke activiteiten zij willen ontplooien, in welke periode zij dat willen bereiken (maximaal 5 jaar), wat de kosten zijn, hoe deze kosten worden verdeeld, welk gebied het betreft en hoe de organisatie wordt geregeld. Het plan heeft een maximale looptijd van vijf jaar. Wanneer deze periode is verstreken wordt het proces om tot een BIZ te komen opnieuw uitgevoerd.

Zodra de eerste stap tot oprichting is ingezet vindt er overleg plaats met de gemeente. In het proces van oprichting en in stand houden van een BIZ speelt de gemeente een belangrijke rol. De gemeente toetst het BIZ-plan aan de wet BIZ en aan het gemeentelijk beleid. Op grond daarvan wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de BIZ-organisatie (officieel opgericht ter uitvoering van de BIZ) en het College van Burgemeester en Wethouders, waarin de afspraken tussen de BIZ-organisatie en de gemeente zijn vastgelegd. Hierna kan de gemeenteraad de BIZ-verordening vaststellen. Deze BIZ-verordening is tweeledig. Enerzijds regelt de verordening de noodzakelijke voorwaarden om de BIZ-bijdrage te kunnen heffen en invorderen. Anderzijds regelt de BIZ-verordening dat de opbrengst als subsidie zal worden verstrekt aan de BIZ-organisatie.

DRAAGVLAKMETING

Als de gemeenteraad instemt met de BIZ-verordening kan deze pas in werking treden nadat een draagvlakmeting is gehouden. Uit de draagvlakmeting moet blijken of de BIZ op voldoende steun van ondernemers in het gebied kan rekenen.

Er is sprake van voldoende draagvlak als minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht en van de respondenten minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is;

In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel